Dejte si pozor na nebezpečné pálení listí

Pálení listí je velmi nebezpečné, jelikož může logicky způsobit požár, nepříjemný však bude pro okolí i dým. V mnohých lokalitách a obcích je pálení listí dokonce zakázané a to nejen za sucha, kdy hrozí požáry nejvíce, ale celoročně.

Kromě listí jsou též plošně vypalovány staré a suché porosty, které je ještě nebezpečnější, obzvláště za silnějšího větru. Požár se může rozšířit a vy jej již vlastními silami nezastavíte. Oheň se prostě v otevřeném prostoru snadno vymkne kontrole. Vypalování je samozřejmě ošetřené legislativou, do které ještě zasahují obecní vyhlášky. A pokud daná obec pálení listí zakáže, nic nenaděláme. Ovšem právě z listí vyrobíme výborný kompost, takže není důvod, proč věšet hlavu.

Vyloženě vypalování porostů zakazuje § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Ten říká, že vypalování porostů nesmí provádět fyzická osoba, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. A pokuta může být uložena až do výše 25.000 korun. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona pak nesmí svévolně vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinné stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tedy povinné předem oznámit územně příslušnému HZS kraje. A právě HZS může stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně ji může zakázat. Pokud tuto povinnost právnická či podnikající fyzická osoba poruší, hrozí podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona pokuta až do výše 500.000 korun.
Biologický odpad (a tedy i spadané listí) lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi a to jen na předem připravených a přiměřeně velkých hromadách a za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby. Po ruce je přitom nutné mít prostředky potřebné k prvotnímu hašení. Ale pouze v případě, že pálení listí a jiného biologického odpadu obec povoluje.

V každém případě je ale třeba vždy důsledně dbát pokynů příslušného hasičského záchranného sboru kraje, velikost hromad je nutné volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor, při náhlém zhoršení počasí (hlavně silném větru) je třeba pálení ihned přerušit a oheň uhasit. Místo pro pálení je třeba izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, ze kterého budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu). Místo spalování je též třeba zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek a smíme jej opustit až po úplném uhašení ohně. 5 dní nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujeme, příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny. Spalovat klest, listí a jiný biologický odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů. Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Nakonec nesmíme zapomenout, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy (např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech) a vyhlášky jednotlivých obcí. Porot se před pálením odpadu raději zeptejte na místně příslušném obecním úřadu.
Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR, Ministerstvo vnitra, shutterstock.com