Sdílet
 

Dobrodružství jménem geodézie

… aneb něco navíc o měření Země

Datum vydání: 17.04.2008 | autor:
Chceme-li geodézii všeobecně definovat, nazveme ji naukou o měření a zobrazování Země, přesněji pak částí zemského povrchu. Geodézie se zabývá zkoumáním tvaru, rozměrů a fyzikálních vlastností zemského tělesa (geoidu) nebo částí zemského povrchu, případně dokonce i objektů mimo Zemi. Pro tento výzkum využívá geodézie matematické, geometrické a fyzikální metody měření a následných výpočtů. Jejím hlavním úkolem je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru v předem zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření jsou pak zaznamenávané formou map umístěných na papírové nebo elektronické nosiče, čímž se již zabývá takzvaná kartografie.
Geodézie je jedním z nejstarších vědních oborů v historii lidstva. Její rozvoj samozřejmě vyšel z praktických potřeb civilizace. Už ty nejstarší kulturní národy (Mezopotámie, Egypt, Čína, Řecko, …) poznali a dál rozvíjeli geodetické pracovní metody. Využívali je při stavbách zavlažovacích systémů, opevnění a rozličných chrámů. A rozvoj geodézie pak samozřejmě šel souběžně i s výzkumem tvarů a rozměrů Země. Významný vliv na vývoj této vědy ale měla třeba i historie námořní plavby, tedy romantického dobrodružství spojeného se zištnými cíly.

A nepleťme si termín geodézie (geodesie), který je řeckého původu s výrazem kartografie. Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map, jak již jsme naznačili v úvodu. Například v OSN definují kartografii jako vědu o sestavování map všech druhů a zahrnuje prý veškeré činnosti od počátečního vyměřování až po vydání hotové produkce. Podle ČSN je pak kartografie vědním oborem zabývajícím se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů či jevů na nich a jejich vzájemných vztahů ve formě kartografického díla a dále je souborem činností nezbytných při zpracování map a jejich využívání.
Jsme přesvědčení, že do dnešních dnů již bylo na zemském povrchu vše změřené. Díky tomu můžeme dnes používat například i velmi známé přístroje a vůbec technologii GPS (globální poziční systém) nejen k naší běžné orientaci avšak i hrám, rozličným dobrodružným výletům a podobně. GPS používají například běžní turisté (pěší i na kole), automobilisté, ale i jachtaři, letci a jiní.

Už z antiky víme, že hlavním problém klasických map byl dlouho téměř neřešitelný. Jak totiž převést zobrazení kulaté Země na dvourozměrnou plochu (list papíru)? Později jsme přišli na to, že to jde a staré doby nakonec z povrchu zemského úplně vymazala současnost, kdy namísto do papíru koukáme na displej či počítačový monitor. Zásadním zvratem byl totiž objev Gerharda Mercatora, který v 16. století přišel na to, jak svět plošně zobrazovat a přitom překračovat všechny poledníky pod stále stejným úhlem.
Z poznatků geodézie se dnes čerpá hlavně při realizaci stavebních, dopravních, energetických, vodohospodářských, zemědělských, důlních a jiných objektů, ale také v průzkumu pro geologické, geografické, urbanistické a jiné účely. Důležitá je ale i úloha geodézie při majetkoprávním uspořádání pozemků a vůbec veškerých nemovitostí.

Nahlédněme tedy do hlavního seznamu běžných geodetických činností (prací).

Katastr nemovitostí a geometrické plány:
 • Geometrické plány pro dělení stávajícího pozemku dle zákazníkových požadavků.
 • Geometrické plány pro zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a rozestavěné stavby pro získání úvěru.
 • Geometrické plány pro obnovení parcely vedené ve zjednodušené evidenci.
 • Geometrické plány pro zaměření liniových staveb (silnic, úprav vodních toků atd.).
 • Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene (práv přístupu přes cizí pozemek, údržba sítí na cizím pozemku atd.).
Geometrický plán je vždy technickým podkladem pro zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné důležité listiny (rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kolaudačního rozhodnutí, kupní smlouvy atd.), podle které má být zápis do katastru nemovitostí proveden. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou. Do té doby je v technické dokumentaci katastrálního úřadu geometrický plán pouze uložen. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud na dotčených parcelách nedojde k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

Inženýrská geodézie:

 • Mapové podklady.
 • Vytyčení stavby.
 • Zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a pro správce inženýrských sítí.
 • Kontrolní zaměřování stavebních objektů, vyhledávání stávajících inženýrských sítí detektorem a jejich následné zaměření.
 • Zaměření daných území a následné vytvoření mapových podkladů pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a projekty inženýrských sítí.
 • Měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy.
 • Zaměřování kolejišť a dopravních staveb.
 • Zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.).
 • Měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací.
 • Veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví.
 • Zajištění funkce odpovědného geodeta.

Práce v podrobném bodovém poli:

 • Budování či doplňování podrobného polohového bodového pole.
 • Vyhledání a ověření stávajících bodů.
 • Volba nových bodů - případné zpracování projektu.
 • Zaměření bodů, výpočet souřadnic a vyhotovení geodetických údajů o bodech PBPP.
 • Zpracování technické zprávy a výsledného elaborátu.
Stavební zaměření:
 • Zaměření a následné vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov aj.
 • Půdorysné řezy.
 • Příčné řezy.
 • Pohledy.
Veškeré prováděné geodetické práce jsou dnes už digitálně zpracované (2D, 3D) s výstupovými formáty DWG, DGN a DXF. Vše potřebné pak mohou geodeti přizpůsobit osobním přáním zákazníka. Například zhotoví digitální podklad podle zaslané předlohy včetně hladin, jejich barev a typu čar. Působnost mnoha geodetických firem je pak po celém území ČR. Nezapomeňte se proto před jakokoli stavbou či stavební úpravou poradit s odborníky. Bez pomoci profesionálních geodetů se koneckonců dnes již neobejdete.

Inženýrská činnost:

 • Zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků.
 • Zajišťování podkladů od správců sítí dotčených stavbou.
 • Zákres grafických podkladů takto získaných do digitální situace, kompletace digitálních podkladů a vytvoření uceleného podkladu pro projektovou dokumentaci.
 • Zajištění vyjádření daných správců sítí dotčených stavbou.
GEO-5, spol. s r.o.

GEO-5, spol. s r.o.

Praha, Na Dolinách 1149/35, 140 00
Tel: 261 225 442
Web: http://www.geo5.cz
E-mail: info@geo5.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GEO-5, spol. s r.o.

Praha-Nusle, Na Dolinách 1149/35, 140 00
Tel: 261 225 442
Mobil: 775 919 163
Web: http://www.geo5.cz
E-mail: info@geo5.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Dobrodružství jménem geodézie"

Buďte první a napište komentář k  "Dobrodružství jménem geodézie"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE