Sdílet
 

Protiradonová prevence novostaveb

Datum vydání: 16.03.2010 | autor:
Při nesprávně navržených nebo provedených kontaktních konstrukcích může radon v důsledku teplotního gradientu pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně. Nejintenzivněji přitom paradoxně působí v nejvýše položených patrech budov. Jak se před radonem chránit a jaké jsou účinné kroky radonové prevence?
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), novostavba
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), novostavba
Doporučený postup protiradonové prevence

1.) Podle § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů, je každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, povinen zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jejich seznam je uveden na adrese www.sujb.cz, v oddíle Radiační ochrana - Subjekty s povolením k vybraným činnostem -  měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, typ povolení A.

2.) O výsledcích stanovení radonového indexu pozemku je třeba informovat projektanta stavby. Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu. V takovém případě je třeba požadovat, aby projektant navrhl preventivní protiradonová opatření v souladu s ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží.“
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), izolace soklu domu
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), izolace soklu domu
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace podlahy
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace podlahy
3.) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí:
  • Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jejíž obsah a rozsah stanoví příloha č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vybranou činností ve výstavbě a musí být vypracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon). Stavební úřad potom v podmínkách územního rozhodnutí v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, a to i s ohledem na ochranu umisťované stavby proti pronikání radonu z geologického podloží.
  • Projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, jejíž obsah a rozsah stanoví příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. I projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro zkrácené stavební řízení a pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona je vybranou činností ve výstavbě a musí být vypracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle autorizačního zákona. Stavební úřad potom v podmínkách stavebního povolení dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro provedení stavby, a to i s ohledem na ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží.
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace základu pod nosným zdivem a napojení na izolaci podlahy
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace základu pod nosným zdivem a napojení na izolaci podlahy
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace podlahy
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace podlahy
4.) Ve smlouvě s dodavatelem je vhodné ošetřit, aby stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací s dostatečnou ochranou proti radonu a po dokončení splňovala požadavky uvedené v § 95, odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., tedy aby za standardních podmínek užívání byla objemová aktivita radonu ve stavbě nižší než 200 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu nižší než 0,5 µSv/h. Současný stav vývoje technologií pro preventivní zabránění pronikání radonu do staveb stavbu takových objektů umožňuje.

5.) Kontrolou dodavatele stavby je třeba zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.

6.) Státní úřad pro jadernou bezpečnost považuje za dobrou praxi, aby tam, kde byla realizována protiradonová opatření, byla provedena kontrola kvality provedení stavby. Takovou kontrolu požaduje i ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Orientační kontrolu je možné provést krátkodobým týdenním měřením za podmínek, které zabrání podhodnocení úrovně ozáření ve stavbě. Měření slouží především pro zhodnocení kvality provedení novostavby z hlediska protiradonové prevence, tedy zhodnocení kvality práce projektanta a realizátora protiradonových preventivních opatření.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace podlahy
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, izolace podlahy
Měření v budovách provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jejich seznam je uveden na adrese www.sujb.cz, viz. bod 1) typ povolení B.

7.) Překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu 200 Bq/m3, zjištěné krátkodobým měřením za „konzervativních“ podmínek, resp. příkonu fotonového dávkového ekvivalentu 0,5 µSv/h nebrání užívání staveb pro bydlení a není důvodem pro nezkolaudování stavby. Při standardních podmínkách užívání objektu bude hodnota objemové aktivity radonu pravděpodobně nižší. V již obývané stavbě významně ovlivňuje objemovou aktivitu radonu v ovzduší kromě kvality stavby i chování uživatelů (např. větrací a topný režim, dispozice stavby). Směrné hodnoty z hlediska ozáření osob jsou pro tyto zkolaudované (obývané) stavby podle § 95 odst. 1 vyhlášky 400 Bq/m3 a 1 µSv/h. Objemová aktivita radonu je vztažena na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání, čili odpovídá výsledkům dlouhodobého, nejlépe celoročního, měření objemové aktivity radonu. Překročení směrné hodnoty 400 Bq/m3 indikuje stav, kdy je třeba zvážit provedení vhodných opatření pro snížení množství radonu v ovzduší stavby. Nepřekročení směrné hodnoty 1 µSv/h je garantováno splněním požadavků vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., na kvalitu stavebního materiálu.

Potřebné informace poskytnou i pracovníci stavebních úřadů.

Zdroj: www.sujb.cz
Obr: ČESKÉSTAVBY.cz, odvětrání při vysoké koncentraci radonu v lokalitě
Obr: ČESKÉSTAVBY.cz, odvětrání při vysoké koncentraci radonu v lokalitě
GEOPARTNER s.r.o.

GEOPARTNER s.r.o.

Židlochovice, Židlochovice, Komenského 86, 66701
Web: http://www.geopartner.info
E-mail: cmarada@geopartner.info
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GEOPARTNER s.r.o.

Židlochovice, Židlochovice, Komenského 86, 66701
Mobil: 776 754 689
Web: http://www.geopartner.info
E-mail: cmarada@geopartner.info

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Protiradonová prevence novostaveb"

Buďte první a napište komentář k  "Protiradonová prevence novostaveb"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE