Jak zažádat o příspěvek na bydlení, pokud jste ve finanční nouzi (Foto: Shutterstock Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Smyslem příspěvku na bydlení je pomoci jednotlivcům i rodinám s nízkými příjmy pokrýt vlastní náklady na bydlení. Tato sociální dávka se týká nejen osob bydlících v nájemních bytech, ale také v bytech družstevních, v bytech v osobním vlastnictví nebo v rodinných domech. 

Krokem číslo jedna je zjistit, zda na příspěvek na bydlení vůbec dosáhnete. To zjistíte velmi snadno pomocí online kalkulačky, např. zde. Hlavní podmínkou je nahlášení trvalého bydliště v daném bytě či domě! Dále se výsledná výše dávky odvíjí od počtu osob v rodině a výši jejich celkového příjmu.

V neposlední řadě se při schvalování zvažují zákonem stanovené přiměřené náklady na bydlení podle typu a velikosti obce. Zároveň musí mít žadatel i všechny společně posuzované osoby trvalý pobyt na území ČR. Příspěvek na bydlení, stejně jako další sociální dávky, upravuje zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.

Pozor na záměnu: příspěvek na bydlení není doplatkem na bydlení, který se řadí do kategorií dávek v hmotné nouzi a řídí se jinými pravidl

 

 

Kdy příspěvek dostanete?

Výpočet je poměrně složitý a všechny internetové kalkulačky mívají pouze orientační charakter. Obecně platí, že příspěvek dostanete tehdy, pokud 30 % rozhodného příjmu (pro Prahu platí 35 %) rodiny nebo jednotlivce nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Jinak řečeno, pokud náklady jednotlivce nebo rodiny přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,5). Zároveň je potřeba, aby tyto příjmy byly nižší než dané náklady na bydlení stanovené zákonem.

Do příjmu se počítá i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. 

Kdo vyplácí příspěvek na bydlení?

Vyplácí ho Úřad práce ČR, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kde žádat o příspěvek na bydlení?

Žádost se podává na krajskou pobočku Úřadu práce příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele. Samotné tiskopisy získáte na každé pobočce, nebo je můžete vyplnit online, vytisknout, podepsat a odevzdat.  Odevzdání může proběhnout dvěma způsoby: 

  • Osobně. Pak vás nemine osobní návštěva úřadu, protože se musíte prokázat občanským průkazem a rodnými listy dětí do 15 let. Další čtvrtletí, kdy doložíte pouze Doklad o výši čtvrtletního příjmu a Doklad o výši nákladů na bydlení, už nemusíte na pobočku chodit, stačí tiskopisy zaslat poštou, nebo je pouze odevzdat na podatelně.
  • Elektronicky. K takovému podání potřebujete elektronický podpis, nebo jej musíte provést přes datovou schránku.

Potřebné tiskopisy

Pokud se do podání žádosti pustíte, připravte si a vyplňte následující dokumenty. Tam, kde je uvedeno slovo „formulář“ budete potřebovat oficiální tiskopis.

- Žádost o příspěvek na bydlení (formulář).

- Doklad o výši čtvrtletního příjmu (formulář) každé z osob, která nějaké příjmy má. Zahrnují se přitom i příjmy z brigád nezletilých osob. 

- Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky (formulář). Slouží k prokázání toho, které osoby nepatří mezi osoby společně posuzované.

- Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou (formulář). Použije se v případě, kdy je některý z členů rodiny plátcem výživného. 

- Doklad o výši nákladů na bydlení (formulář). Zahrnuje se nejen samotné nájemné, ale také energie (nutné bývá prokázat i vyúčtování zálohových plateb) a další služby. Stejně jako doklad o výši příjmu, i doklad o výši nákladů na bydlení se podává opakovaně a to vždy do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje. Všechny položky nákladů je třeba doložit a rozepsat. Například náklady za spotřebu elektřiny lze prokázat pomocí faktur včetně vyúčtování záloh. Pokud se o energie stará pronajímatel bytu, postačí jeho podpis. 

- Doklad o užívání bytu – nejlépe poslouží kopie nájemní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí

- Pokud je dítě starší 15 let, prokazuje se vždy na začátku školního roku některý z následujících dokumentů: Potvrzení o studiu (formulář), Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku (formulář), Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz (formulář), Potvrzení o zdravotním stavu (formulář, pro případ, kdy dítě nemůže dlouhodobě pracovat kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu) nebo Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem a či rodičovstvím

- Průkaz totožnosti všech osob, které sdílejí domácnost. U dětí do 15 let budete potřebovat rodné listy. 

Kdo jsou společně posuzované osoby?

Za společně posuzované osoby se považují ty, které mají ve stejném bytě nahlášené trvalé bydliště. Přitom spolu ani nemusí trvale žít nebo společně hradit náklady na své potřeby. 

O příspěvek lze žádat i zpětně

Konkrétně zpětně tři měsíce od měsíce, do kterého příspěvek na bydlení spadá.