Kdy a proč rekonstruovat a vložkovat komín Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení nově definuje povinnosti majitelů budov starat se o komíny a jejich bezpečný technický stav. Nové nařízení vlády bylo vyvoláno novou masivní výstavbou a rekonstrukcemi budov a do té doby již dávno nedostačující legislativou. 

Nové nařízení vlády však přineslo kromě jasně definovaných povinností i nové právo – komín si můžeme vyčistit i sami a není to vůbec složité. Ovšem pouhé vyčištění komína mnohdy nestačí a revizi a některé náročnější úkony při čištění komínů musí vždy provádět odborník. O rekonstrukci či vložkování komína nemluvě. V případě starých domů se starými komíny pak kominík při revizi často doporučí právě vyvložkování komína.

Jaké jsou naše skutečné povinnosti?

Nezbytná je revize komína při jeho uvedení do provozu a po jeho opravě či rekonstrukci. Jinak máme povinnost přizvat kominíka ke kontrole svého komína jednou ročně bez ohledu na druh kotle a paliva. Čistit bychom měli komín 3 x ročně u celoročně provozovaných kotlů na tuhá paliva a 2 x ročně při vytápění sezónním, čili před sezónou a po ní. Pokud využíváte zdroj tepla s výkonem do 50 kW, můžete si komín a kouřovody vyčistit sami. Je-li však třeba komín vypálit, musíte přizvat kominíka a oznámit datum a čas, kdy bude vypalování komína provedeno na místně příslušném krajském HZS. Po kontrole či revizi komína vystaví kominík zprávu. V případě čištění komína svépomocí si ale může zprávu vystavit sám majitel komína – zákon totiž hovoří o způsobilé osobě a umožňuje nám právě čištění komína svépomocí. Způsobilou osobou jsme tedy my sami.

Kontrolu komína si objednejte za příjemného letního počasí či na začátku podzimu. V každém případě však ještě před topnou sezónou a nebo po ní. Ani vy sami přece nebudete svůj komín čistit za deště či sněhové vánice. A nezapomeňte, že stejná povinnost platí jak pro komíny rodinných domů, tak pro rekreační objekty - chaty a chalupy.

Co se starým komínem?

Pokud je komín již silně zanesen a nestačí jeho pouhé vyčištění, lze přistoupit na jeho vypálení, což je však nejnebezpečnější možnost, vyfrézování, vymazání , kompletní stavba nového komína a nebo právě oproti nové výstavbě levnější, ovšem stejně funkční vyvložkování. A právě vyvložkování komína je nejpoužívanějším způsobem jeho rekonstrukce, respektive úpravy. Komínová vložka zamezuje prosakování vlhkosti, vodních par a spalin pláštěm komínového tělesa. Jinak by došlo k nežádoucím dehtovým skvrnám, které jsou viditelné na omítkách starších komínů.

Před vložkováním kominík posuzuje stávající komínové těleso a rozhodne, zda musíme komín opravit, kde a jak. Komíny se vložkují shora a bourací práce jsou prováděné pouze v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína (zde se osazuje takzvaný T-díl) a u paty komínového tělesa (zde se montuje spodní zakončení komínové vložky - jímka na kondenzát a obslužná vymetací dvířka).

Kdy je třeba komín vyvložkovat

  • Když je tah komína špatný.
  • Když je v místnostech cítit zápach spalin.
  • Když je komínový průduch ve špatném technickém stavu, který neodpovídá předpisům.
  • Když je původní komínový průduch a nebo vložka na konci své životnosti.
  • Když přecházíme na jiné palivo.
  • Když průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
  • Když stěny komínového tělesa narušuje vlhko - kondenzát ze spalin.
  • Když měníme spotřebič. Moderní spotřebiče způsobí ve starém jednovrstvém komíně bez vložky problém. Palivo v nich hoří lépe, ze spotřebiče odchází chladnější spaliny a ty mohou v neprohřátém komíně kondenzovat.

Jaké se vyrábí komínové vložky

Nabízené jsou komínové vložky z hliníku, nerezového plechu, keramiky a z plastu (pro spaliny o teplotách do 120 až 160 oC), případně i nafukovací komínové vložky (plastová roura z umělé pryskyřice a skelných vláken, jejíž jeden díl se vsune do komínového průduchu, nafoukne se kompresorem a vytvrdí párou).

Frézování před instalací komínové vložky

Frézováním dosáhneme dostatečné šířky průduchu pro komínovou vložku. Frézují se komíny silně zanesené dehtem (komínový průduch se frézováním vyčistí a zbaví nánosu dehtu) a případně i komíny, které mají vnitřní průměr pro vložku příliš malý. Je ovšem třeba vložku do komína zasunout. Frézování může být doporučeno i kvůli zlepšení tahu příliš nízkého komína. V každém případě je frézování komína zásadně levnější než jeho bourání a výstavba nového. Jeden komínový průduch přitom lze vyfrézovat a vyvložkovat za 1 den.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.ireceptar.cz, www.shutterstock.com