Kdy budete potřebovat geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad nezbytný k provedení změn v katastru nemovitostí. Obvykle bývá geometrický plán součástí právní listiny, na základě které má být do katastru nemovitostí vložen zápis. 

Kdy budete geometrický plán potřebovat?

Geometrický plán vyhotovený geodetickou kanceláří musíte doložit například ke kupní smlouvě při pořizování a prodeji nemovitosti, ke kolaudačnímu rozhodnutí, darovací smlouvě, rozhodnutí o přidělení čísla popisného apod. Tyto listiny a geometrický plán se spolu se žádostí na zápis podají na místně příslušném katastrálním úřadě. 

Nejčastější případy, kdy si objednat vyhotovení geometrického plánu

Vyznačení budovy

Geometrický plán se vyhotovuje u dokončené výstavby u nové budovy nebo u přístavby ke stávající budově, pokud tato přístavba změnila půdorys budovy. Kromě geometrického plánu budete potřebovat také kolaudační rozhodnutí, popřípadě i doklad o přidělení popisného nebo evidenčního čísla.

Hypotéční úvěr

Geometrický plán s vyznačením rozestavěné budovy budete potřebovat při žádosti o hypotéční úvěr. Geometrický plán je však možné vyhotovit až ve chvíli, kdy je zřetelný půdorys prvního nadzemního podlaží. K žádosti o hypotéku budete potřebovat i stavební povolení a čestné prohlášení vlastníka.

Rozdělení pozemku, změna nebo vytyčení hranice pozemku

Tento geometrický plán se vyhotovuje v případě, že chce vlastník pozemku (zapsaný v katastru nemovitostí) část svého pozemku odprodat nebo někomu darovat. Geometrický plán je povinnou součástí kupní i darovací smlouvy. Kromě smlouvy a geometrického plánu budete potřebovat také souhlas příslušného stavebního úřadu. Podobné podmínky platí i pro změny hranice pozemku nebo při vytyčení skutečné hranice pozemku v terénu.

Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán s vyznačením věcného břemene je potřeba, pokud je na pozemku postavena stavba (věcné břemeno), jako například kabelové vedení, sloup apod., ke kterým musí být zajištěn volný přístup z důvodu údržby nebo opravy.

Objednání geometrického plánu

Geometrický plán si objednejte v dostatečném předstihu několika týdnů, protože se jedná o časově náročnější proces. Připravte si parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží. Tyto doklady jsou nezbytné k vyzvednutí zákonem určených podkladů na katastrálním úřadě, které jsou nutné ke zpracování geometrického plánu. O zápis do katastru nemovitostí smí zažádat pouze vlastník nemovitosti nebo parcely (pozemku).