Nejkvalitnější dřevěné pelety se vyrábějí pod certifikátem ENplus Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Kdo si doma pohodlně topí dřevěnými peletami, asi již dávno zná označení kvality ENplus. Celosvětový certifikační systém se zabydlel i v Česku a hlídá správnou kvalitu pelet, i všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje Klastr Česká peleta.

Radovat se může většina českých odběratelů pelet, protože už nyní se dvě třetiny veškeré české produkce vyrábějí pod kvalitou ENplus. Transparentní certifikaci již před lety získala největší česká peletárna společnosti Mayr-Melnhof Pellets, která pelety lisuje v moravskoslezském Paskově. Kulaté razítko ale mají už i peletárny v Trhanově a Chanovicích a nově také peletárny Enviterm, Eco-Vest a distributor CDP IVORY. O certifikaci je zájem, protože chrání všechny zúčastněné strany – výrobce i obchodníky s peletami, producenty peletových kotlů a kamen i koncové zákazníky. 
Certifikaci ENplus uděluje Klastr Česká peleta, který je českým reprezentantem peletového odvětví v Evropském peletovém koncilu (EPC), kde se celý certifikační systém spravuje. Klastr spolupracuje se zkušebnami a auditory, kteří mají oprávnění zkoušky sloužící pro ENplus certifikaci vykonávat. V České republice je to zatím společnost TÜV Nord Czech. Klastr Česká peleta poskytne zájemcům o certifikaci ENplus veškeré informace o povinnostech, které musí žadatelé splnit. Žadatelem může být výrobce pelet, nebo prodejce volně ložených pelet. Prodejci sáčkovaných pelet ENplus certifikaci nepodléhají.

Pod razítkem ENplus se pelety kvalitně vyrábějí i přepravují

Zatímco dosavadní národní certifikáty sledovaly pouze kvalitu výroby, ENplus zaručuje také kvalitní dodávku koncovému zákazníkovi – kontrole tedy podléhá nejen výroba, ale i přeprava pelet. Bezpečnost toho, že zákazník dostane za své peníze opravdu kvalitní palivo, je zatím nejvyšší, jaká kdy byla. A co se tedy můžeme od certifikovaných pelet slibovat? Především splňují požadavky jednotné normy EN 14961-2 pro dřevěné pelety, která určuje základní parametry a kvalitu pelet. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, ENplus společně s evropským standardem zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším důležitým kritériem, ve standardu dobrovolným, ale v ENplus povinným, je teplota tání popela. Je důležité, aby byla co nejvyšší, jinak by popel při spalování pelet mohl struskovat a napékat se na hořáky.
ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva. Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná především v kotlích a kamnech v domácnostech. Tyto dřevěné pelety mohou obsahovat pouze 0,7% popela a mohou být vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry. Třída A2 se nejčastěji používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká více popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5%. A nakonec třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry. Jednotlivá ENplus kritéria a jejich maximální hodnoty pro různé třídy najdete v následující tabulce.

Limitní hodnoty parametrů pro dřevěné pelety dle ENplus:

Kvalitu garantují audity a pravidelné odběry vzorků

Výrobci, kteří chtějí získat certifikaci ENplus, musejí uzavřít smlouvu s nezávislou certifikační organizací, která bude dohlížet na celý výrobní i přepravní proces. Jakmile je potvrzeno, že splňují všechna měřítka, Klastr Česká peleta povolí používání značky ENplus. Výrobci i distributoři ENplus pelet jsou potom během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Každá dodávka volně ložených pelet cisternou nebo každý 15kg sáček má svoje identifikační číslo výrobce, který je v systému ENplus certifikován.
Peletárny jsou kontrolovány jednou za rok na základě auditu, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. Výrobci i dodavatelé si mohou vybrat kteroukoli akreditovanou společnost z webové stránky ENplus, aby audit a testy pelet provedla. Pro nové auditory se organizují kurzy, aby byla po celé Evropě zajištěna stejná kvalita auditů. Ve výrobně se průběžně v předem dané četnosti odebírají vzorky, které se hned zkouší z pohledu kvality a uchovávají se pro pozdější kontroly nebo řešení reklamací. Tato kontrola se týká i dopravců volně ložených pelet cisternou. 
„Zákazník má tedy díky ENplus zaručeno, kdy byla dodána jaká peleta a že vyhovovala přísným normám. Výrobce kotlů má zase jistotu, že pokud došlo k neoprávněné reklamaci vinou použití nekvalitního paliva, odpovědnost spadá na uživatele, který nákupem nekvalitních pelet šetřil na nesprávném místě. A výrobce pelet má jistotu, že může případným kontrolorům vždy zpětně předložit vzorek aktuální výroby za zjišťované období. Systém prostě chrání všechny,“ chválí výhody systému Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který nám na závěr ještě zodpověděl několik otázek:

Jak může zákazníky rozpoznat pelety ENplus?

Hledejte logo ENplus a taky identifikační číslo, které by se v závislosti na formě dodávky pelet mělo objevit na pytli nebo u hromadné dodávky na dodacím listu. Všechna identifikační čísla výrobců i dopravců jsou pak uvedena na webové stránce ENplus.

Jsou pelety kvůli ENplus dražší?

Certifikace ENplus pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné náklady navíc. Naopak ENplus přispívá k lépe fungujícímu konkurenčnímu prostředí, protože zákazníci si mohou vybírat mezi vícero výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet. Výrobcům pelet zase certifikace přináší snadnější přístup na nové trhy.

Jak se na ENplus dívají producenti kotlů a kamen?

Většina výrobců, stejně tak jako instalatérů kotlů a kamen ENplus přijímá. Doporučují topit jen peletami certifikovanými ENplus a zařazují tento standard mezi záruky kvality svých instalací.

Ve kterých zemích už certifikace funguje?

Od svého prvního uvedení v Německu v roce 2010 se ENplus šíří rychle. Na konci roku 2012 se ENplus pelety vyráběly už v 15 zemích a certifikováno bylo více než 3,5 milionu tun, což pokrývá asi 50% všech pelet, které se v Evropě pro vytápění využívají. Ke konci loňského roku již ENplus standard používaly středomořské státy jako Itálie, Chorvatsko, Španělsko a Portugalsko, naši sousedé Rakousko a Německo, kde je certifikovaných už 90% všech vyrobených pelet, ale stejně tak i Švýcarsko, Francie, Belgie, Dánsko, Velká Británie, ale i Litva nebo Rumunsko. První mimoevropskou zemí, která certifikaci přijala, byla Kanada.

Počítá ENplus s dalším vývojem peletového odvětví?

Samozřejmě! Subjekty, které certifikaci zajišťují, reprezentují celý peletový sektor v Evropě a velmi úzce spolupracují se všemi, kterých se dění v tomto odvětví dotýká. Certifikační systém ENplus chce být schopen rychle reagovat na požadavky trhu a přizpůsobovat se jim. Diskutujeme o tématech, jako je bezpečnost, zajišťování dodávek, vzdělávání a školení a kvalita zařízení, které pelety využívají.
Zdroj: www.ceska-peleta.cz