Vklady do katastru nemovitostí prochází změnami

Zásadní novinkou jsou povinné formuláře pro návrhy vkladů do katastru nemovitostí, již od roku 2012 také poplatek za vklad (je zvýšen na 1.000 korun), dále je podávání návrhů vkladů do katastru nemovitostí v mnohém zjednodušeno, zcela končí neúplná podání, což postaví hráz spekulantům snažícím se rychle získat lepší pořadové číslo. Novinkou je také poznámka spornosti a od roku 2014 rozšíří právní vědomí zcela nová práva dle nového Občanského zákoníku – například právo na výměnek, právo na nájem, ujednání o koupi na zkoušku a další.

Zásadní změna – povinné formuláře pro návrhy vkladů do katastru nemovitostí

Zásadní změnou je zavedení nových povinných formulářů (do konce roku 2012 byly nepovinné), které jsou nezbytné pro návrh na vklad do katastru nemovitostí. O změnu v záznamech katastru nemovitostí návrhem na vklad bylo dosud možné žádat libovolným způsobem, což bylo nepřehledné. Mnohdy bylo těžké vůbec pochopit záměry vlastníka nemovitosti.

Předepsaným formulářem se tedy bude podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu. Vzor tohoto formuláře je stanoven vyhláškou ČÚZK č. 401/2011 Sb. Formulář má usnadnit kontrolu správnosti vkládaných údajů a tedy minimalizaci chyb.

Předepsaný formulář je jednotný pro celé území ČR a veškeré typy vkladů nemovitostí. Vzor formuláře je možné stáhnout do svého počítače a vytisknout, získat na místně příslušném katastrálním úřadu, nebo vyplnit online na internetu na adrese nv.cuzk.cz. Internetová aplikace navíc využívá aktuální údaje katastru nemovitostí a proto nemusíme podrobně vyplňovat veškeré údaje. Navíc můžeme na svůj e-mail získávat potvrzení o provedení vkladu od ČÚZK. Ručně vyplněný formulář pak lze poslat poštou, nebo předat osobně v podatelně místně příslušného katastrálního úřadu.

Poplatek za vklad

Změněna je také výše poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení povolení vkladu do katastru nemovitostí (platí již od 1.1. 2012). Z původních 500 korun byl tento správní poplatek zvýšen na 1.000 korun.

Zjednodušení pro podávání návrhu vkladů do katastru nemovitostí

Zjednodušením je dálkový přístup k informacím. Pokud bude možné zjistit potřebné informace k návrhu na vklad dálkovým přístupem, nebude již třeba předkládat výpis z obchodního rejstříku. Zrušena je také povinnost předložit nabývací listiny prokazují oprávněné nakládání s nemovitostmi.

Zcela končí neúplná podání

Takzvaná neúplná podání měla za cíl pouhé zajištění pořadí návrhu. Listinu či její úředně ověřený podpis, na jejímž základě bude právo do katastru zapsáno, již nebude možné přiložit dodatečně. Řízení o povolení vkladu tedy bude zahájeno až po doručení písemného návrhu účastníka řízení místně příslušnému katastrálnímu úřadu, ovšem v úplné podobě. Mělo by se tak zabránit neférovým praktikám některých obchodníků s nemovitostmi.

Nutná návaznost listin na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí

Při každém zápisu musí katastrální úřad ověřovat, jestli listiny, podle kterých má být provedený vklad do katastru nemovitostí, navazují na dosavadní zápisy v katastru (podle nového znění §8 zákona o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem). Nebude tak docházet k duplicitním zápisům vlastnictví na listech vlastnictví. Svého vlastnického práva se bude moci vlastník domáhat formou civilní žaloby na určení vlastnického práva.

Žaloba proti zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu

Pro tuto žalobu se zkracuje lhůta z 60 na 30 dnů a žalobu lze podat pouze podle Občanského soudního řádu. Do konce uplynutí třiceti denní lhůty nesmí katastrální úřad pokračovat v navazujících vkladových řízeních a musí čekat, zda někdo žalobu nepodá. Pokud je žaloba podána, katastrální úřad přerušuje řízení až do okamžiku, kdy obdrží pravomocné rozhodnutí soudu.

Co je poznámka spornosti

Poznámka spornosti je novinkou v zápisech v katastru nemovitostí. Jde o informaci, že byla podána žaloba ohledně určení vlastníka nemovitosti. Vlastnictví toho, kdo je v katastru nyní zapsán, je proto sporné. Poznámku spornosti katastrální úřad zapíše po obdržení oznámení soudu o podané žalobě. Poznámka spornosti však nutně nezabraňuje povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Zamítnutý vklad

Pokud je vklad do katastru nemovitostí zamítnut, musí katastrální úřad doručit rozhodnutí o zamítnutí vkladu všem účastníkům řízení. A pozor, proti tomuto rozhodnutí není podle správního řádu přípustný žádný opravný prostředek. Přípustná je pouze žaloba dle občanského soudního řádu. Žaloba musí být podána do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (viz výše).

Vymazání (výmaz) práva v katastru nemovitostí

Jestliže katastrální úřad povolí vklad do katastru nemovitostí a soud rozhodne o předběžné otázce, že by byla důvodem k zamítnutí vkladu, pak katastrální úřad vymaže povolený vklad, stejně jako veškeré na něj navazující zápisy práv, které jsou dle rozhodnutí soudu v rozporu. Zároveň musí katastrální úřad oznámit všem osobám, jejichž práva byla dle rozhodnutí soudu z katastru vymazána, tuto novou skutečnost (dle §9a odst. 2 a 3).

Zajímavá novinka - právo na výměnek

Od roku 2014 přibude další zajímavá novinka – právo na výměnek. Tato novinka souvisí s novým Občanským zákoníkem, který vstoupí v platnost od 1.1. 2014. Právo na výměnek tak přibude k základním čtyřem právům – vlastnickému, zástavnímu, předkupnímu s účinky věcného práva, právu na základě věcného břemene. Právo na budoucí výměnek bude jedním z patnácti nových práv, mezi které patří například i právo na nájem, ujednání o koupi na zkoušku či právo lepšího kupce.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com