Chcete mít jasno v dotacích na rekonstrukci výtahů? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek Srovnání stavu výtahů v bytových domech s normami Evropské unie přineslo celkem alarmující údaje. 80% výtahů normy nesplnilo, případně v domě není výtah žádný. Vážné závady na mnoha výtazích dokonce ohrožují zdraví nájemníků a to samé platí i pro výtahy v budovách veřejných. Rekonstrukce nevyhovyhovujícího výtahu však v zásadě představuje jeho kompletní výměnu za nový a často je nutná i rekonstrukce výtahové šachty. Nový výtah přitom může stát až 1,5 miliónu korun. Zeptali jsme se poradkyně, odbornice na financování revitalizací bytových domů, paní Chlebcové.

Jaké dotační tituly mohou vlastníci bytových domů využít k rekonstrukci (respektive výměně výtahů)? Je rozdíl mezi panelovými a nepanelovými bytovými domy?

Pro rekonstrukci výtahů není na našem trhu v současné době žádný konkrétní dotační titul. Je ale možné zařadit rekonstrukci výtahu do dotačních titulů určených k pomoci při opravách bytových domů.

Konkrétně do dotačního titulu Nový panel a v některých lokalitách i dotačního titulu zřízeného v rámci programu IOP (projekt pro rekonstrukci městských sídlišť v oblastech, které plní podmínky určitého sociálního vyloučení). Dále je možné v případě některých měst čerpat další dotace vždy dle podmínek konkrétního města či městské části, které je poskytují.

V programu Nový panel rozdíl mezi panelovým a nepanelovým domem (respektive domem postaveným v některé z vyjmenovaných konstrukčních soustav) spočívá především v dokládání splnění tepelných hodnot. V programu IPRM se musí dům nalézat v konkrétní „postižené zóně“ určené městem.

Jak mechanismus probíhá? Kdo podává žádost, kde? Kdo vlastně prostředky vyplácí?

V rámci dotačního titulu Nový Panel je třeba splnit podmínky Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. K tomu, aby bylo možné podat žádost, je třeba splnit podmínku rozsahu oprav daných v příloze č. 2 vládního nařízení. Teoreticky, pokud jsou ostatní podmínky pro podání žádosti splněny a dům již potřebuje pouze opravu výtahu (je potřeba prokázat předložením stanoviska takzvaného poradenského a informačního střediska) je možné podat žádost o dotaci k úvěru vztahujícímu se pouze k opravě výtahu.
Program Nový panel je nepřímá dotace, kdy je prováděn návratek části úroku uhrazeného v rámci úvěru pro opravu domu – v našem případě výtahu. Výše navracených úroků je závislá na rozsahu zajišťovaných oprav. Pokud dům plní rozsah oprav včetně opravy výtahu, jedná se většinou o 3 procentní body návratku. Pro přiblížení se jedná o cca 275 tis. Kč z jednoho půjčeného milionu při patnáctileté splátce úvěru.

V rámci druhého dotačního titulu IPRM se jedná o přímý návratek investovaných prostředků. Výše dotace je možná v rozmezí od 36 do 56 % z takzvaných uznatelných nákladů. O dotaci je možné žádat poté, kdy město, které je do dotačního programu zařazené, vyhlásí výzvu k podání žádostí. Před vypracováním dotačního projektu v programu BENEFIT je potřeba zjistit, zda je do projektu městem zařazena možnost opravy výtahu.

Žádost podává v obou přídech vlastník nemovitosti – v případě bytových domů i bytové družstvo a společenství vlastníků.

V případě dotace Nový panel je žádost administrována Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou a na základě uzavřené smlouvy je potřeba vždy před výplatou poměrné části dotace předložit potvrzení o splácení úvěru. Poté je provedena úhrada části dotace (při patnáctileté splátce úvěru 1/30 z výše dotace). Návratky uhrazených úroků probíhají v pololetním cyklu.

V případě projektu IPRM se jedná o přímý návratek z prostředků EU, prostřednictvím konkrétního města.
Na jakou výši dotace dosáhneme? Je možné, aby dotace uhradila kompletní výměnu technologií? Kdy jsou dotační prostředky čerpány a kým?

Jak již bylo uvedeno v programu Nový panel je dotace ve výši cca 3 % bodů z úrokové sazby úvěru. Pro zjednodušení lze uvést – je-li úvěr úročen 5% p.a. po odečtu návratku dotace se dostáváme na 2% úroku s tím, že úvěrující bance uhradíme plný úrok a prostřednictvím ČMZRB jsou nám navraceny 3 procentní body.

V dotaci IPRM je vyplacena celá výše dotace jednorázově po provedení obnovy a doložení podmínek. Je potřeba poznamenat, že v tomto dotačním titulu je podporována pouze investice, nikoliv oprava. A znova opakuji, že výše dotace je možná v rozmezí od 36 do 56 % z takzvaných uznatelných nákladů.

Kompletní výměnu technologií z plošně dostupných dotačních titulů neuhradí žádný.

Na jakou dobu jsou jednotlivé dotační tituly zřízené? Je s rekonstrukcí výtahu nutné spěchat?

Dotační titul Nový panel je na trhu od roku 2001 a jeho platnost není časově omezena. Pouze se mění podmínky – několik novel Nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Druhý dotační titul je omezen rokem 2015 všeobecně a konkrétně záleží na výzvách vyhlášených jednotlivými městy.

Zdaje potřeba s opravou výtahu spěchat, je dáno především výsledky takzvané Inspekční zprávy.

A závěrem snad jenom upozornění. Dotační titul Zelená úsporám není možné na úhradu opravy či rekonstrukce výtahu použít.