Kdy a proč potřebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je jedním z podkladů, který nutně musíte předložit na Stavebním úřadu a na Katastrálním úřadu pro katastr nemovitostí (KN). Většinou bývá součástí právní listiny, podle které má být do katastru nemovitostí vložen zápis. Geometrický plán vždy připravuje geodet, je vždy výsledkem geodetické činnosti.

Kdy potřebujeme geometrický plán

Geometrický plán je nutné přiložit ke kupní smlouvě k nemovitosti, darovací smlouvě, kolaudačnímu rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného a v dalších případech. Kteroukoli z uvedených listin podáváme na místně příslušný Katastrální úřad spolu s předepsanými přílohami. A jednou z příloh je právě geometrický plán. Pro vytvoření geometrického plánu jsou zásadní vstupní informace a s těmi bývá mnohdy problém, protože si většinou necháváme připravit geometrický plán jen jednou, nejvýše dvakrát za život.

Geometrických plán se nejčastěji vyhotovuje, když chceme vyznačit budovu, když žádáme o hypotéku, když rozdělujeme pozemek, nebo měníme či vytyčujeme hranice pozemku, případně chceme vyznačit věcné břemeno.

Geometrický plán objednávejte v předstihu

Vyhotovení geometrického plánu a jeho schválení místně příslušným katastrálním úřadem trvá poměrně dlouho. Proto je třeba objednat jej v dostatečném předstihu – alespoň několik týdnů. Geodet od vás bude požadovat parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, kde pozemek leží. Teprve na základě těchto údajů si může geodet vyzvednout na Katastrálním úřadu zákonem určené podklady a může začít geometrický plán zpracovávat. O vlastní zápis do katastru nemovitostí smí zažádat výhradně vlastník nemovitosti, geodetická firma nesmí tento zápis zprostředkovat. Doporučujeme ohlédnout se vždy po místní geodetické firmě, jinak se vám zvýší náklady o mnohem nákladnější dopravu.

Geometrický plán pro vyznačení budovy

Geometrický plán se v tomto případě vyhotovuje po dokončení výstavby. A nemusí jít vyloženě o novostavbu a budovu, která nebyla do evidence katastru nemovitostí vložena, když vznikla. Provádí se to i v případě přístavby, pokud je změněn její půdorys. Pro zápis do katastru nemovitostí potřebujeme v těchto případech i kolaudační rozhodnutí, případně i doklad o přidělení popisného nebo evidenčního čísla.

Geometrický plán pro získání hypotéčního úvěru

V tomto případě přikládáme geometrický plán s vyznačením rozestavěné stavby. Ale pozor, pro vyhotovení geometrického plánu nestačí pouze projekt, ale ani pouhé základy domu. Musí již být zřetelný půdorys prvního nadzemního podlaží. Zároveň budete žádat o zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí, k čemuž opět potřebujete geometrický plán, ale i stavební povolení a čestné prohlášení vlastníka.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku, změnu, nebo vytyčení hranice pozemku

V tomto případě se geometrický plán vyhotovuje v situaci, kdy chce vlastník zapsaný v katastru nemovitostí část svého pozemku prodat či darovat. Geometrický plán je povinnou součástí kupní či darovací smlouvy. Ke vkladu do katastru nemovitostí je navíc třeba připravit si nejen žádost a kupní či darovací smlouvu s geometrickým plánem, ale i souhlas místně příslušného stavebního úřadu. A je možné, že i další listiny. Podobné je to i v případě změny hranice pozemku, nebo vytyčení skutečné hranice pozemku v terénu.

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán s vyznačením věcného břemene je třeba nechat vyhotovit, pokud je na pozemku postavena stavba typu distribuční soustava, kabelové vedení, sloup, ke které musí být zajištěn volný přístup (kvůli údržbě a opravám). Jde o grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Zdroj: www.geodetlouny.cz
Ing. Aleš Urban - GEOSPOL Poslat poptávku