Příprava domu na kolaudaci

Posledním krokem, který je třeba učinit před nastěhováním do nového domu, je řádná kolaudace - úřední povolení užívání stavby obvykle následované neformální akcí za účelem schválení (a pokud možno pochválení) nového bydlení rodinou a přáteli. 

Dokončenou stavbu je dle zákona možné začít užívat až na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu, případně je třeba podat si žádost o předčasné užívání. Přáním většiny stavebníků je však nastěhovat se do nového domu co nejdříve, a tak někdy nemají jinou možnost, než v domě bydlet dočasně „načerno.“ Úředníci stavebních úřadů tento postup většinou s pochopením tolerují, pokud se nenajdou hodní sousedé lpějící na bezvýjimečném dodržování zákonů, nebo pokud se někdo zkolaudování stavby záměrně nevyhýbá i několik let kvůli platbě daně z nemovitosti.

Zjednodušením Stavebního zákona bylo původní kolaudační řízení nahrazeno aktem „povolení užívání stavby,“ ke kterému stačí u rodinných domů pouze oznámení stavebnímu úřadu o záměru užívání stavby spolu s předložením příslušné dokumentace. Pokud stavební úřad do 30 dnů od doručení tohoto oznámení užívání stavby nezákaže, je dům možné začít oficiálně obývat. Po nás náš uředník požadoval vyplnění a předložení Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, který se vztahuje pouze na stavby jako jsou nemocnice, škola, nájemní bytové domy a jiné veřejné stavby. Jeho požadavek byl tedy v podstatě neoprávněný, ale jelikož se jednalo o jednoduchý formulář, nijak jsme se tím v zájmu bezproblémového (bezkonfliktního) schválení nezabývali. 

Požadované dokumenty

Přesný seznam dokumentů potřebných k povolení užívání stavby nelze obecně stanovit, protože požadavky se mohou lišit dle místních podmínek a dané stavby. Nejjednodušší je navštívit příslušný stavební úřad a seznam požadovaných dokumentů si vyžádat. My jsme k Žádosti o kolaudační rozhodnutí předkládali tyto dokumenty (některé až dodatečně při kontrolní prohlídce):
 1. Ohlášení stavby – Stavební povolení
 2. Projektová dokumentace
 3. Geometrický plán
 4. Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení 
 5. Zpráva o revizi elektrického odběrného zařízení
 6. Osvědčení o provedení kusové zkoušky rozvaděče
 7. Prohlášení o shodě (k použitým materiálům)
 8. Posudek stanovení objemové aktivity radonu v objektu
 9. Technická zpráva (komín)
 10. Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201:2002
 11. Zápis o předání a převzetí stavby
 12. Předávací a přejímací protokol o ČOV
 13. Doklad o kontrole HP
 14. Certifikát výrobku na žáruvzdorné kalciumsilikátové tepelně izolační stavební prvky (izolace krbu)

Další požadavky pro zkolaudování

K povolení užívání stavby samozřejmě nestačí jen kompletní dokumentace, všechny požadavky a předpisy musí splňovat především skutečná realizace. Protože jsme podkroví našeho domu plánovali dokončit až dodatečně a ani přízemí nebylo kompletně zařízené, obrátila jsem se na stavební úřad s otázkou, co vše budou od nás ke kolaudaci takového domu požadovat. Náš úředník mi sdělil, že k řádné kolaudaci musíme prokázat dodržení všech zákonných (revizní a technické zprávy, prohlášení o shodě atd. k nainstalovaným zařízením a použitým materiálům) a bezpečnostních předpisů (tzn. požární hlásič, hasicí přístroj, zábradlí u schodiště a francouzských oken v patře, zaslepené dráty pro připojení světel atd.) a kontrolní měření radonu v domě, protože před započetím stavby nám na pozemku naměřili mírné střední riziko. Dále požadoval adekvátní dokončení přízemí (podlahy, finální úprava stěn), funkční kuchyni, koupelnu a jeden obytný pokoj. 

Závěrečná kontrolní prohlídka

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad ověřuje, zda byla stavba provedena v souladu s Ohlášením stavby a projektovou dokumentací, zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a zda provedení nebo užívání stavby nebude ohrožovat život a zdraví lidí a zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. Pokud stavební úřad neshledá u stavby závady bránící jejímu bezpečnému užívání, vydá do 15 dnů od provedení závěrečné kontroly kolaudační souhlas, který slouží jako doklad o povoleném užívání stavby.

V případě nalezení drobných nedostatků, které nebrání bezpečnému užívání stavby, jsou tyto vady a nedodělky uvedeny do závěrečného protokolu s lhůtou pro jejich odstranění. V našem případě se jedná o terénní úpravy (okolí domu, zpěvněné plochy, odstavná parkovací plocha), které musíme provést do konce letošního roku.

Zkolaudování domu jsme měli stanovené jako jednu z podmínek pro přidělení úvěru, a tak jsme museli požádat o užívání stavby do konce loňského roku, aniž bychom měli dům a jeho okolí kompletně dokončené. Kontrolní prohlídku nám stavební úřad stanovil na polovinu prosince a proběhla skutečně velmi rychle. Náš úředník ani starosta obce se v domě nechtěli zdržovat o nic déle, než bylo nezbytně nutné, protože uvnitř bylo asi deset stupňů. Neměli jsme naprogramované tepelné čerpadlo, které se po výpadku proudu samo neseplo, a tak se v domě několik dní vůbec netopilo (respektive netemperovalo na 16 oC, jak tomu bylo před výpadkem). V kombinaci s tehdejšími mrazy pak pobyt v domě nebyl zrovna příjemný a jedinou světlou chvilkou bylo pro oba pány připravené pohoštění.
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku