Změna trvalého bydliště

Nastěhováním do nového domu vše zdaleka nekončí. Čeká nás úřední martirium s nahlašováním změny trvalého bydliště. Že je třeba nahlásit změnu na evidenci obyvatel a zajistit si nový občanský průkaz, víme všichni. Kde všude je ale nutné změnu trvalého bydliště nahlásit, kam je třeba osobně zajít a kde si vystačíme s telefonním hovorem, dopisem či e-mailem? U některých úřadů jsou dokonce pevně stanovené lhůty, dokdy si máme změnu trvalého bydliště vyřídit, jinak nám hrozí až několika tisícové pokuty. A skutečně se nelze spolehnout na předávání informací mezi státními úřady.

1.1. Trvalé bydliště
Každý občan naší země může mít na našem území pouze jedno trvalé bydliště (místo trvalého pobytu). To může mít nahlášené pouze v objektu, který je opravdu určen pro bydlení. Nemůže to být rekreační chata, hotel, výrobní prostor, dílna, parcela bez postaveného domu a podobně. V zasadě můžeme mít místo trvalého pobytu v rodinném nebo bytovém domě bez ohledu na to, zda nám konkrétní nemovitost (dům či byt skutečně patří).

1.2. Co je potřeba ke změně trvalého bydliště
Jestliže se místo svého trvalého pobytu rozhodneme změnit a dostavění nového rodinného domu je k tomu skutečně vážným důvodem, musíme se ohlásit na obecním úřadě v místě nového bydliště, za správní poplatek 50,- Kč, osvobozeny jsou od tohoto poplatku děti do 15 let. Ve větších městech je to pak evidence obyvatel na matričním úřadě.

Zde musíme vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložit dosud platný občanský průkaz. Zároveň musíme doložit vlastnictví k domu (případně bytu), nebo doložit oprávněnost užívání. Konkrétně výpisem z katastru nemovitostí, který není starší jak 6 měsíců, případně předložením úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (pokud tato osoba svůj souhlas nepotvrdí na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny). Zde také získáme informaci, dokdy je nutné vyřídit si nový občanský průkaz, případně další doklady.
1.3. Nový občanský průkaz
Poté, co nahlásíme změnu do evidence obyvatel, bychom se tedy nejprve měli zabývat výměnou občanského průkazu. Z obecního úřadu či matričního úřadu města si odneseme potvrzení o změně trvalého bydliště, respektive náhradní osobní doklad a občanský průkaz s přestřiženým růžkem. S těmito doklady a navíc ještě rodným listem pak navštívíme oddělení občanských průkazů magistrátu, můžeme ale o změnu požádat i příslušný obecní úřad. Nový průkaz totožnosti nám bude vydán v zákonné lhůtě 30 dnů od podání žádosti k jeho vydání, a to bezplatně.

S sebou však musíme mít původní OP s přestřiženým růžkem, rodný list a 1 fotografii (rozměr 3,5 x 4,5 cm, která osobu zobrazuje v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých).

Pokud pak chceme mít v průkazu uvedené i děti (a ještě jsme to neučinili), je nezbytné mít s sebou i jejich rodné listy. Vyřizujeme-li jakožto zákonný zástupce občanský průkaz svému potomkovi, který právě dosáhl 15 let (může si po dosažení 15 let žádat i sám), potřebujeme jeho fotografii, rodný list, doklad o státním občanství (třeba platný pas České republiky, osvědčení o státním občanství a jiný) a vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu.
Doklady je nutné předkládat v originále nebo ověřené kopii. Veškeré formuláře vyplňujeme a podepisujeme do bíle vyznačených rubrik vždy modrou nebo černou propisovací tužkou, žádost o vydání občanského průkazu podepíšeme do oranžového rámečku v pravém dolním rohu buď příjmením nebo celým jménem a příjmením tak, aby podpis rámeček nepřesáhl. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená, nebo jinak znehodnocená.

1.4. Nový řidičský průkaz
Pokud jsme navíc majiteli řidičského oprávnění, neměli bychom zapomenout ani na řidičský průkaz. Od vydání nového občanského průkazu nám běží lhůta 5 dnů na ohlášení změny trvalého bydliště úřadu, co zajišťuje evidenci a výdej řidičských průkazů. Zaplatíme správní poplatek ve výši 50,-Kč. Pokud bychom změnu neohlásili, hrozí nám pokuta ve výši až do 2.000,- Kč. Potřebovat ale můžeme i nové profesní osvědčení (musíme mít platný OP, ŘP, 1 fotografii a uhradíme správní poplatek 200,-Kč) či digitální tachogram – kartu řidiče (musíme mít platný OP, ŘP, 1 fotografii a uhradíme správní poplatek 700,-Kč).

1.5. Živnostenský a Finanční úřad, ZP a Správa sociálního zabezpečení
Pokud jsme podnikatelé, musíme změnu trvalého bydliště nahlásit poté, co obdržíme nový občanský průkaz, i na živnostenském a finančním úřadu v místě svého nového bydliště. Nový živnostenský list obdržíme za poplatek 100,- Kč do 15 dnů od nahlášení změny, ohlášení nového trvalého bydliště na finančním úřadu je zdarma. Podnikatelé by pak neměli zapomenout ani na zdravotní pojišťovnu a úřad sociálního zabezpečení.
Pokud jsme nezaměstnaní, stačí informovat příslušný úřad práce a pokud jsme zaměstnáni, mělo by stačit nahlásit změnu svému zaměstnavateli. Mnozí si však i toto raději zařizují sami. Na správu sociálního zabezpečení ale nesmí zapomenout příjemce důchodu, kdy si vystačí s písemným oznámením zaslaným klidně i rukou, ale čitelně (není zde třeba formulář), přiložit však musí fotokopii nového občanského průkazu. Pokud ale důchodce dostává důchod v hotovosti, nikoli na bankovní účet, nahlásí změnu pouze na příslušné pobočce České pošty.

1.6. Změna trvalého bydliště v bance
Změna našeho trvalého bydliště bude zajímat i naši banku, a to bezplatně. U většiny bank můžete změnu nahlásit už v době, kdy čekáte na nový občanský průkaz. V zásadě jde vlastně jen o změnu adresy pro zasílání výpisů a tato změna je bankovním ústavem zaregistrována okamžitě a okamžitě i nabude platnosti. Později však ještě budeme muset nahlásit nové číslo občanského průkazu a proto se nevyplatí chodit do banky předčasně, čekaly by nás totiž cesty 2.

Banky si přitom dnes při změnách adresy převádějí účty mezi jednotlivými pobočkami naprosto samozřejmě. Nemusíme tedy rušit účet v místě původního bydliště a zřizovat nový v místě bydliště nového. Při nahlášení nového trvalého bydliště ve své bance ale dbejte, aby banka změnu v údajích zaevidovala u všech poskytovaných produktů a služeb (především u debetních či kreditních karet, pokud nám končí jejich platnost).
1.7. SIPO
Změnu trvalého bydliště provede naše banka bezplatně, jinak je tomu však při úpravě trvalého příkazu či jakýchkoli trvalých inkas (například SIPO). Chceme-li ušetřit, bude lepší tuto změnu provést prostřednictvím internetového bankovnictví, případně telefonicky. Za jeden na pobočce banky ručně měněný trvalý příkaz můžeme zaplatit zhruba 30,- Kč.

K platbám SIPO je ale nutné dodat, že se jich změny týkat nemusí. Česká pošta dokáže přenášet takzvané spojovací číslo, což je vlastně jakési vaše identifikační číslo. Jestliže si tedy zajistíte, aby konkrétní instituce, kterým přes SIPO platíte, původní platby v SIPO evidované zrušily a zařadily je jako nové pod původní spojovací číslo, není třeba nic upravovat. Informujte se proto na vaší poště.

1.8. Televizní a rozhlasové poplatky
Pokud nebude uzákoněno zrušení povinnosti občanů hradit televizní a rozhlasové poplatky, musíme do té doby hradit i tyto dvě zákonné položky. Proto je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště i České televizi a Českému rozhlasu. V tomto případě si ale vystačíme s nahlášením změny adresy na příslušné pobočce České pošty (jde o poplatky, které jsou součástí SIPO).
1.9. Energie (plyn, elektřina, teplo) a voda
Ve svém novém bydlišti budeme samozřejmě potřebovat i nové smlouvy se společnostmi, které nám dodají elektrickou energii, plyn a vodu. Předpoklad, že bychom dům vytápěli dálkově, je na rozdíl od některých městkých bytových domů iluzí.

V zásadě platí u všech energií a vody stejný postup. Vyplníme žádost o připojení odběrného místa a tu pošleme poštou či e-mailem. K ní přiložíme mapku získanou na katastru nemovitostí, ve které naši nemovitost vyznačíme. Počkáme zhruba 30 dnů (zákonná lhůta) na vyřízení žádosti technikem. Následně obdržíme smlouvu o připojení a stanovisko technika. Poté si pořídíme rozvaděč a musíme mít k dispozici revizní zprávu o provedených instalacích (rozvodech v domě). Smlouvu o připojení podepíšeme a odešleme, poté nám bude cca do 14 dní nainstalován elektroměr, plynoměr či vodoměr. Připojení energií a vody není bezplatnou službou, musíme tedy počítat s příslušným poplatkem.

Jelikož však dnes domácnosti nezásobí energiemi a vodou monopolní společnosti, mohou se podmínky a dílčí postupy v některých krocích lišit. Navíc si například v případě elektřiny můžeme vybrat jednu z konkurenčních firem a lišit se zde mohou i ceny za odběr a proto je nutné takový krok řádně zvážit a přesně se informovat u vybraného dodavatele.
Co však s odběrem na místě našeho původního bydliště? Je možné jej buďto ukončit výpovědí (poštou či osobně), nebo převodem na jinou osobu v případě, že jsme již tuto nemovitost prodali.

Jelikož ale zřízení nového odběrného místa nějakou dobu trvá, bude nejlepší počkat s výpovědí až do okamžiku, kdy se staré nemovitosti skutečně zbavíme a v katastru nemovitostí bude vložen její nový vlastník.

Ve většině případů však o odběr vody, plynu a elektřiny žádáme ještě před dokončením stavby a tedy zkolaudováním nového domu. Proto budeme k okamžiku změny trvalého bydliště zřejmě řešit už jen výpověď smlouvy či její převedení na nového vlastníka naší původní nemovitosti (například bytu).

Pokud smlouvu vypovíme, bude sejmut elektroměr a případně i plynoměr. Pokud se ale dohneme s novým vlastníkem, vzájemně si odsouhlasíme výrobní číslo a aktuální stav měřidla ke dni změny. Vhodné pak je, aby vaše výpověď a smlouva nového zákazníka byly předány současně, tedy ve stejný den (osobně i poštou). Převod z jednoho odběratele na druhého je proveden cca do týdne, a to bezplatně.
1.10. Další místa, kde změnu adresy nahlašujeme
Pokud máme potomky, kteří studují odborné učiliště, střední odbornou školu, gymnázium, nebo jakoukoli formu vyššího vzdělání, je nutné, aby i oni nahlásili změnu trvalého bydliště ve škole. Mateřské a základní školy by neměly být problémem. Pouze požádáme příslušnou instituci v místě nového bydliště, aby ji mohly navštěvovat právě naše děti. Nemusí to však být vždy možné a naše děti budou v takovém případě dojíždět (předškoláky budeme do školky dopravovat sami, školáci se případně dopraví i sami). Potom je nutné změnu trvalého bydliště nahlásit i ve škole mateřské nebo základní.

Změnu trvalého bydliště samozřejmě nahlašujeme i svému zaměstnavateli, lékařům, komerčním pojišťovnám, u kterých si platzíme konkrétní pojistky, včetně třeba pojištění automobilu, mobilnímu operátorovi a centrálám různých klubů a sdružení, jichž jsme členy.

Nakonec je vhodné změnu bydliště oznámit i přátelům a známým, spolužákovi, který organizuje abiturientské srazy a podobně. Zde už však záleží jen na nás, kdo je pro nás natolik důležitý, že od nás příslušnou informaci obdrží přednostně.