Sdílet
 
Seriál

Zamokřená zahrada

6. díl seriálu Zahrada hrou

Datum vydání: 20.04.2011 | autor:

Soustředíme se na trvale zamokřené, zaplavované pozemky a možnosti jejich řešení. Naše zahrada musí být v určité harmonii týkající se právě jejích vodních poměrů. Tuto rovnováhu není snadné najít. Určitě je problém, pokud máme zahradu s hlubokou hladinou spodní vody a vodních pramenů, v tomto případě zahrada strádá a my musíme investovat do dostatečně dimenzovaného zavlažovacího systému. V druhém případě, kdy je zahrada zamokřená, zde rostou mokřadní trávy a mechy, rostliny často trpí hnilobnými chorobami, mají žluté listy a slabý růst. V obou případech je nutné najít správné řešení regulace vody na zahradě, abychom udrželi výnosy v užitné zahradě a vzhled zahrady okrasné.

 Příčiny zamokření zahrady mohou být různé

  1. Klimatické a meteorologické podmínky příslušné oblasti (srážková hodnota, průměrné srážky za 24 hodin), zatopení části pozemku v určitých pravidelných intervalech (jarní tání sněhu)
  2. Hydropedologické a hydrogeologické podmínky příslušného území (vysoká hladina podzemní vody, je nutné dávat pozor na tlakovou podzemní vodu)
  3. Nahodilé zamokření (zatopení dané oblasti povodňovou vodou, havárií,…)
  4. Technické a místní podmínky (přítok podzemní vody ze sousedních oblastí vlivem zvýšení hladiny vodního toku,…)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), přemostěný příkop vyložený oblázky Ilustrační foto (www.shutterstock.com), přemostěný příkop vyložený oblázky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), přemostěný příkop vyložený oblázky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vybetonovaný příkop Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vybetonovaný příkop
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vybetonovaný příkop

Příčiny zamokření

Příčinou zamokření může být stahování povrchové vody (i dešťové), kdy může mít zásadní vliv i blízkost malého potůčku či říčky. Následkem deště se může potok rozvodnit a rozlít po zahradě, což lze poměrně těžko regulovat. Možností může být vykopání různých příkopů s využitím samospádu, které buď vodu odvedou ve vhodném nižším místě zpět do potoka, nebo do sběrné jímky.

Příkopový spád by neměl být nižší než 10%, kvůli odplavování vody. Profil příkopu děláme lichoběžníkový o šířce dna 20 až 30 cm, které vyložíme betonovými prefabrikáty nebo plochými kameny. Podle druhu zeminy vytvoříme spád stěn v příkopu. Toto řešení má určité výhody - především je finančně nenáročné, následná údržba je snadná a navíc získáme možnost vytvoření malé hráze a čerpání vody pro období bez dešťů).

Nevýhodou bývá viditelný zásah do kompozice zahrady, kdy vznikají takzvané terénní vlny, a zahrada je určitým způsobem rozčleněná. Z tohoto nutného řešení lze však architektonicky vytěžit přehrazení příkopu lávkou, nebo vytvoření jezírka jako ozvláštnění zahrady. Okolo melioračního kanálu vysazujeme vodomilné rostliny, které rostou v přirozeném přírodním prostředí například v okolí potoka nebo rybníka.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), meliorační kanál naplněný vodou Ilustrační foto (www.shutterstock.com), meliorační kanál naplněný vodou
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), meliorační kanál naplněný vodou
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), zahradní jezírko Ilustrační foto (www.shutterstock.com), zahradní jezírko
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), zahradní jezírko
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), tekoucí vodní prvek a jezírko Ilustrační foto (www.shutterstock.com), tekoucí vodní prvek a jezírko
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), tekoucí vodní prvek a jezírko
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vyhloubení drenážního kanálu Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vyhloubení drenážního kanálu
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vyhloubení drenážního kanálu
Další příčinou zamokřeného pozemku může být vysoká hladina spodní vody. V takovém případě je nutné odvádět vodu melioračním systémem trubek (drenážní trubky, drenáže z kamenů) do nejnížeji položených míst v zahradě (do vodních jímek nebo blízkých vodních toků mimo pozemek). Při odvodu vody z pozemku však dáváme pozor, abychom ji neodveli do sousedních pozemků a nezpůsobili tak potíže svým sousedům.

Drenážní kanál začínáme hloubit v místě vyústění minimálně 10 cm nad odtokem vody (podle druhu podloží) Ideální hloubka spodní vody je mezi 80 a 150 cm. Drenážní kanál vyhloubíme do hloubky kolem 100 až 150 cm (nelze přesně určit, záleží na lokalitě a jejích vodních poměrech). Drenáže děláme z pálených trubek trativodek s šestiúhelníkovým nebo kruhovým průřezem s vnitřní světlostí 5 až 20 cm a délce 333 mm, běžné je však i drenážní potrubí plastové. Další možností je vystavět drenáž z pálených cihel či za použití kamenů. Drenáž zasypeme lehce propustným materiálem (štěrkem, pískem, štěrkopískem, sutí…) Na povrch použijeme ornici.

Výhodou je minimální zásah do kompozice pozemku - viditelně nenarušujeme vzhled zahrady. Nevýhodou je nákladnější provedení.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál

Postup při drenážování

Systém drenáže si nejdříve vykolíkujeme a vytyčíme provázky. Vzdálenost sběrných trativodů je v normálních půdách 11 až 14 m, v hrubém písku 16 až 18 m. Musíme dávat pozor na stromy a dodržovat vzdálenost 8 až 10 m, abychom neporušili jejich kořenovou soustavu. Pokud tuto vzdálenost nelze dodržet, pokrýváme místa se spárami širokými pásky lepenky nebo páskou z PVC, a to naopak kvůli prorůstání kořenů do drenáže. Trasu trubek volíme nejlépe rovně, jen vyjímečně do oblouku (je nutné trubky přiseknout). Spád je kolem 1%, lépe mezi 3 az 4%. Pokud je 5%, vychází nám drenáž moc hluboko. 

Rýhy vyhloubíme speciálními rýči (tzv. sadováky), případně lehkou stavební mechanizací (minibagr). Začínáme od ústí směrem nahoru tak, aby nejvyšší bod drenáže byl minimálně 30 cm pod úrovní terénu. Stanovený spád drenáže řídíme hadicovou vodováhou, nebo prknem seříznutým do spádu a libelou. Drenáž by měla být v nejnižším místě umístěna v nezámrzné hloubce.

Dno vykopopané rýhy vysypeme vrstvou štěrku (asi 8 cm silnou), kterou vyrovnáme. Na štěrk položíme trubky 0,8 až 2 cm od sebe. Mezery mezi trubkami vyplníme položenými střepy. Těmito štěrbinami vniká voda do potrubí. Trubky potrubí klademe od začátku drenáže až k jejímu vyústění. Konec první trubky uzavřeme jílovitou zátkou a plochým kamenem.

Nakonec trubky zasypeme vrstvou štěrku (asi 20 cm, zrno větší než 3 cm). Tato vrstva štěrku je důležitá proto, aby se potrubí nezanášelo hlínou. Obdobným způsobem (o něco hlouběji) pokládáme svodnice, do kterých ústí voda ze sběrných drenáží. 

V zaúsťující trubce sběrné drenáže vysekáme dva otvory (naproti sobě) a konec sběrné trubky ucpeme, aby mohla voda plynule odtékat do svodnice. Vodu odvádíme vsakovacím drénem do svodnice (sběrné jámy) hluboké 1,5 m, vyplněné štěrkem. Pokud trativodku vyústíme například nad svahem je potřeba ji chránit před rozbitím (třeba položením kamene). 

Vyústění drenážního systému do skalky se dá využít k vytvoření drobného potůčku, nebo drobného napájeného jezírka osázeného vodními rostlinami (u hodně zamořené zahrady).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), drenážní materiál
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vrbě se daří i na extrémně zamokřených pozemcích Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vrbě se daří i na extrémně zamokřených pozemcích
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), vrbě se daří i na extrémně zamokřených pozemcích
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, zamokřené místo za domem Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, zamokřené místo za domem
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz, zamokřené místo za domem

Rostliny pro zamokřené zahrady

Mezi rostliny vhodné pro zamokřené zahrady patří Juniperus virginiana (jalovec), Picea abiesPicea sitchensis (smrk), Pinus mugo, Pinus pumilaPinus rotundata (borovice), Taxodium (tisovec), Tsuga canadensis (jedlovec), Alnus (olše), Betula pubescens (bříza), Prunus (střemchy), Populus tremula (topol), Salix (vrba), Rhododendron canadense (rododendron), Sambucus (bez), Viburnun opulus (kalina).

Zamokření námi projektované zahrady

Navrhovaný pozemek je stále částečně zamokřený. Voda se bohužel shromažďuje před vchodem do domu pod mírným svahem. Majitelé domu zjistili vysokou hladinu podzemní vody. V domovním sklepě se povětšinu roku voda držela, proto se rozhodli pro vyhloubení studny ve sklepě hluboké kolem 1,5 m, která slouží jako sběrná jáma. Při hloubení jámy narazili na tvrdé podloží. Tímto opatřením zamokření před domem lehce zmírnili a ve studni shromažďovanou vodu využívají při zavlažování zahrady.

Navrhujeme odvedení zbývající vody meliorčním systémem trubek mimo pozemek. Vyústění drenážního kanálu bude mimo sousední pozemky, pod zahradou navíc protéká potok, do kterého bude voda svedena. Zamokřené místo zároveň navrhujeme osázet vhodnými stínomilnými rostlinami (severní stinná strana pozemku) - Salix (kroucená vrba), Hosta (bohyška), Bergenie, Azalea (azalka), Rhododendron (rododendron), Hedera helix (břečťan), Vinca (barvínek), Astilbe (čechrava) a kapradina. Důležitá je obzvláště vrba, které z půdy doslova "pumpuje" vodu.
Obr: ČESKÉSTAVBY.cz, kresba osázení stinného a vlhkého místa zahrady za domem rostlinami. Obr: ČESKÉSTAVBY.cz, kresba osázení stinného a vlhkého místa zahrady za domem rostlinami.
Obr: ČESKÉSTAVBY.cz, kresba osázení stinného a vlhkého místa zahrady za domem rostlinami.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

A | Plánování a návrh zahrady B | Voda a půdní poměry na zahradě C | Schodiště, rampy a oplocení zahrady D | Světlo na zahradě E | Rostliny na zahradě F | Relaxace na zahradě G | Skladovací prostory a údržba zahrady H | Netradiční řešení zahrady I | Osazovací plán

Typový dům měsíce

Leden - Bungalov 1472

Vyhledat v typových domech
Zobrazit všechny typové domy
Poptávky
Diskuze na téma "Zamokřená zahrada"

Celkem komentářů: 2

Dobrá rada 28.09.2013, 00:18:08

Náhodou se mi povedlo odvodnit pozemek u chaty zpusobem, který je zde uveden. Funguje to super.voda sice v místě přímého vyvěrání spodní vody zůstala,ale ostatní pozemek je suchý. Z trativodné jámy se chystám udělat jímku. S výběrem rostlin teprve začínám . Většina mi v jílovité půdě hyne díky plísním a slimákum. Pěstování zeleniny mám na nule.škoda. Atka

05.10.2014, 20:56:22

Na podobném pozemku jsem udělala vyvýšené záhony cca O,70 -90 cm zad zemí ohrazené dřevem. Zelenina tam roste výborně. Popis výstavby najdete na internetu. Zahrádce zdar L.

Nahlásit příspěvek jako nevhodný

Přidat nový komentář k  "Zamokřená zahrada"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE