Jak opravit pojistky a vidlice kabelů

Porucha elektrického spotřebiče způsobí naše rozladění, ale některé poruchy jsme schopni odstranit sami a bez větších znalostí o elektřině, elektrických rozvodech a zařízeních. Znehodnotit se po delší době mohou také pojistky v domovním rozvodu nebo v elektrických spotřebičích.

Oprava pojistky

Pokud se přepálí pojistka, znamená to, že v obvodu se vyskytuje nějaká závada. Než pojistku vyměníme, musíme poruchu odstranit nebo zajistit její odstranění. Máme několik typů pojistek, ale v domácnostech můžeme najít hlavně dva druhy.

keramickými pojistkami se stále ještě setkáváme v bytových instalacích. Pojistky mají válcovitý tvar a uprostřed kontaktu na širším konci je umístěn terčík, jehož barva je přiřazena proudovému rozsahu (zelená 6A, červená 10A, šedá 16A, modrá 20A, žlutá 25A, černá 35A, bílá 50A, měděná 63A). Při přerušení pojistky se terčík uvolní a odpadne. Dnes jsou tyto pojistky nahrazovány jističi.

Skleněné trubičkové pojistky se používají pro jištění výrobků spotřební elektroniky. Mají hodnoty od několika desetin do několika ampérů. Rozměrově jsou všechny stejné, proto musíme dávat pozor, abychom při výměně použili pojistku se stejnou hodnotou. Pokud by byla hodnota menší, většinou se hned přepálí a jestliže použijeme pojistku s vyšší hodnotou, můžeme při poruše poškodit přístroj.

Výměny pojistek jsou jednoduché, u spotřebičů musíme mít vypnut elektrický přívod. Žádné pojistky se nesmí opravovat. Může tím dojít ke změně maximálního proudu a to má za následek nesprávnou funkci pojistky a tím poškození zařízení, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Výměna vidlice

Vidlice (zástrčka) je protikusem zásuvky a je součástí pohyblivého přívodu (kabelu) k elektrickému zařízení (nebo k adaptéru).

Pokud máme u spotřebičů vidlici s popraskaným či ulomeným krytem, je nutné ji vyměnit. K přenosným spotřebičům používáme kabely s pružnou gumovou či plastovou vidlicí. Při montáži musíme dbát na to, aby izolace jednotlivých žil sahala až ke svorkám. Ve vidlici nesmí být žádná nepřichycená kovová vlákna a kabel musí být vybaven příchytkou, která zamezí jeho vytažení z vidlice. U nekovových spotřebičů nemusí být zemnící vodič a v tom případě dbáme na to, aby byly oba vodiče připojeny pevně ke svorkám.

Výměna elektrického kabelu

Při zjištění závady na elektrickém kabelu je nutné zkontrolovat kontakty na vidlici a u vývodu ze spotřebiče. Je nutné, aby všechny žíly byly pevně přichyceny ke svorkám a nebyly nalomeny či přetrženy. Pokud je elektrický kabel opotřebovaný, vyměníme jej. Musíme dát při výměně pozor na správný průměr žil a jejich umístění. Kabel by neměl být příliš dlouhý (nejlépe je zhotovit stejnou délku, kterou měl kabel od výrobce). Kabely je nutné chránit před tepelnými spotřebiči (topení, vařiče apod.).

Alespoň jednou ročně bychom měli zkontrolovat všechny vidlice a kabely, abychom zjistili, jestli nejsou poškozené, uvolněné nebo opotřebované. Před jakoukoli opravou musíme vypnout spotřebič - vyjmout vidlici ze zásuvky. Zkontrolujeme pojistku a kontakty kabelu. Zjištěné nedostatky opravíme. Pokud po naší opravě stále nebude spotřebič funkční, zavoláme raději odborníka. Naše další pokusy opravit spotřebič by mohly napáchat ještě větší škody.