Jak vyměnit vypínač osvětlení

Pro ovládání osvětlení máme možnost zvolit dva druhy vypínačů. V bytových místnostech běžných rozměrů je vhodné použít jednopólový vypínač. Na schodištích a ve velkých místnostech, kde chceme zapínat a vypínat osvětlení z více míst, se hodí schodišťový vypínač. 

Výměna vypínače osvětlení

Na zadní straně jednopólového vypínače jsou dvě svorky, ke kterým připojíme dvě žíly kabelu přivedeného k vypínači. U schodišťových vypínačů najdeme tři svorky, abychom mohli ovládat světlo ze dvou míst. Máme jej k oběma vypínačům normálně připojeno dvoužilovým kabelem, ale oba vypínače jsou propojeny třížilovým kabelem. Jedna žíla propojuje dva kontakty a druhá další dva. Pokud bychom zapojili u schodišťového vypínače pouze dvě svorky, bude se chovat jako jednopólový vypínač.
Při zapojování vypínačů je třeba zkrátit vodiče na správnou délku, umístit správně fázi (vlevo) a dobře dotáhnout svorky.

Montáž stropního svítidla

Pro dobrou funkci stropního svítidla je třeba mít dobře připevněnu růžici ke stropu buď na spodní straně stropního trámu či na výztuhu upevněnou mezi trámy z vrchní části stropu. Přívodní kabely prochází obdélníkovými otvory ve spodku růžice a odtud se přivádějí ke svorkám. Na připojení můžeme použít rozbočovací svorkovnici nebo metodu smyčkování. Pokud je svítidlo připojeno pomocí rozbočovací svorkovnice v montážní krabici, je do růžice zaveden pouze jeden kabel. Kabel, který vede k vypínači, připojíme na rozbočovací svorkovnici v montážní krabici na stropě. Při metodě smyčkování je větší počet kabelů v růžici, práce je složitější a je třeba přesně dodržovat uvedené instrukce v příslušném návodu. Do růžice jsou přivedeny tři nebo čtyři kabely. Jsou to dva síťové kabely, které propojují dvě montážní krabice se svorkovnicemi či dvě růžice, kabel od vypínače a může zde být ještě kabel, který odbočuje k další růžici. Na svorkách růžice máme spojeny fázové vodiče a také jsou zde nulové vodiče. Jedinou výjimku tvoří neutrální vodič kabelu od vypínače. Ten je propojen s fázovým vodičem lampové šňůry. Fázová žíla lampové šňůry je připojena na svorku růžice, ke které je přiveden zpětný vodič od vypínače. Nulovou žílu lampové šňůry připojíme k nulovému kontaktu na růžici. Obě žíly na druhém konci poté zapojíme do žárovkové objímky.

Zářivkové osvětlení

Zářivka vydrží při správném používání asi 7.500 hodin, v praxi to znamená přibližně tři až pět let. Daleko větší životnost u zářivky zajistíme stálým svícením. Pokud je často zapínáme a vypínáme, jejich trvanlivost se značně sníží. Dalším kritériem pro výdrž zářivky je teplota. Při teplotách nižších než 10 oC se životnost podstatně zkracuje. Pokud bychom používali zářivku venku nebo v chladné místnosti, musíme ji uzavřít do skleněného krytu, aby byla chráněna před chladem.
Kontaktní kolíky rovných trubic zapadají do objímek po stranách zářivkového držáku. U kruhových trubic se kontaktní kolíky nasazují do objímky a jsou zajištěny pružinovými příchytkami. U většiny (s výjimkou zářivek s rychlým startem) se používají k nasvícení startéry. Při nasazování startér zatlačíme do objímky a otočíme o půl otáčky ve směru hodinových ručiček. Tím jej zajistíme. Při vyjmutí jej stiskneme dolů a otočíme proti směru hodinových ručiček.

Pro každou zářivku je umístěn v armatuře také předřadník. Je to těžká vinutá tlumivka, která spotřebovává určité množství energie. Novým typem jsou elektronické předřadníky. Jsou lehčí a mají menší spotřebu energie. Zářivka se rozsvítí téměř okamžitě a nedochází k blikání. Náhradní trubice, startéry i předřadníky musí být při výměně stejného typu jako původní. Pokud budeme připojovat zářivku na stejnosměrnou síť, musíme použít adaptér. Při zapnutí nové zářivky se stává, že světlo může blikat a krouží podél trubice. Po krátké době používání se však tyto nedokonalosti již neprojevují a trubice funguje normálně.
Při připojování zářivky postupujeme odlišně než u závěsného svítidla. Šňůra z armatury se připojí k síťovému rozvodu vícenásobnou svorkovnicí umístěnou v nehořlavé krabici. Tato rozvodná krabice je zapuštěna do stropu nebo stěny. Lepší než ve vydlabaném otvoru stropního trámu je umístit krabici k dřevěné liště upevněné mezi dva trámy. Po připojení šňůry a přívodního kabelu namontujeme zářivkovou armaturu zadní stranou k rozvodné krabici.

Vypínač osvětlení, stropní svítidlo i zářivku jsme schopni namontovat sami. Je však třeba dodržovat bezpečnost a zapojovat elektřinu (jistič) až po úplném dokončení montáže.